Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie


Ik. Voorwaarden & Condities

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u via de website www.gamewarez.de met ons als aanbieder (Gamewarez als handelsmerk van Next Chapter GmbH) sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eventuele eigen algemene voorwaarden die u kunt gebruiken.

(2) Voor de toepassing van de volgende bepalingen wordt onder consument verstaan iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet overwegend kunnen worden toegeschreven aan zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop van roerende lichamelijke zaken.

(2) Door het betreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving worden vermeld.

(3) De overeenkomst komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem:
De goederen die bestemd zijn om te kopen, worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de overeenkomstige knop in de navigatiebalk gebruiken om toegang te krijgen tot het "winkelwagentje" en daar op elk moment wijzigingen aan te brengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of een vergelijkbare aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond.

Als u een instantbetalingssysteem (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, selecteert u de juiste optie of Vul je gegevens in. Tot slot worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop.

Voordat u de bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om de informatie in het besteloverzicht te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of Annuleer de bestelling.

Door de bestelling via de bijbehorende knop te plaatsen ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestellen met een vergoeding", "betalen" / "nu betalen" of soortgelijke aanduiding), verklaart u de aanvaarding van het aanbod op een juridisch bindende manier, waarbij de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw aanvragen voor het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij anders vermeld in het betreffende aanbod).

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is voor het sluiten van de overeenkomst vindt plaats per e-mail, die gedeeltelijk geautomatiseerd is. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons hebt opgeslagen correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling via SOFORT / Sofortüberweisung

Als u de betaalmethode Sofort / Sofortüberweisung selecteert, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "ONMIDDELLIJK"). Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). Voorwaarde voor het gebruik van de betaalmethode via SOFORT is dat je een online bankrekening hebt die hiervoor is geactiveerd. Tijdens het betalingsproces als onderdeel van de bestelling dient u zich dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan SOFORT te bevestigen. Het bedrag wordt direct na het plaatsen van de bestelling van uw bankrekening afgeschreven. Kijk voor meer informatie over SOFORT op

(2) Betaling via Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; "Klarna"), bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling geschiedt aan Klarna:

Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of koop op afbetaling en/of automatische incasso is een positieve kredietcheck vereist. In dit verband geven wij uw gegevens door aan Klarna met het oog op adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de aankoopinitiatie en de afwikkeling van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole zijn toegestaan.

Ga voor meer informatie over Klarna en de Klarna-gebruiksvoorwaarden voor Duitsland naar
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/userKlarna en

(3) Betaling via PayPal

Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal
weitergeleitet. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u
u moet daar ingeschreven zijn, of Registreer u eerst, met uw toegangsgegevens
en bevestig de betalingsinstructie aan ons. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betaalopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel vragen wij PayPal om de betalingstransactie in gang te zetten.

Retentierecht, eigendomsvoorbehoud
 • (1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

  (2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

  (3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien:

  a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle claims die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen is verpanding of eigendomsoverdracht bij wijze van zekerheid niet toegestaan.

  b) U mag de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. In dit geval draagt u alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die voortvloeien uit de doorverkoop aan ons over en aanvaarden wij de overdracht. Zij zijn ook bevoegd om de schuld te innen. Mocht u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoen, dan behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren.

  c) In geval van samenvoeging en vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen tot de andere verwerkte zaken op het moment van verwerking.

  d) Wij verbinden ons ertoe om op uw verzoek de zekerheden waarop wij recht hebben vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overschrijdt. Het is aan ons om het vrij te geven onderpand te selecteren.

  § 5 Garantie

  (1) De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

  (2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, kennelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder kenbaar te maken. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

  (3) Voor zover een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen, indien u door ons op de hoogte bent gesteld van de contractuele verklaring voordat deze wordt ingediend en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen.

  (4) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

  a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van de goederen, maar niet alle andere reclame, publieke lof en verklaringen van de fabrikant.

  b) In geval van gebreken zullen wij naar eigen inzicht garantie verlenen door middel van herstel of nalevering. Als de remedie faalt, kunt u naar eigen goeddunken een vermindering eisen of u terugtrekken uit het contract. Na een mislukte tweede poging wordt het verhelpen van het gebrek geacht te zijn mislukt, tenzij anders aangegeven, met name door de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden. In geval van rectificatie hoeven wij de hogere kosten voor het verplaatsen van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen, op voorwaarde dat de zending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

  c) De garantieperiode is twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen. De verkorting van de termijn is niet van toepassing:

  - aan ons toe te rekenen verwijtbare schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in geval van andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
  - voor zover wij het gebrek op bedrieglijke wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben verondersteld;
  - in het geval van goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die de gebreken van het gebouw hebben veroorzaakt;
  - in het geval van rechtsvorderingen die u tegen ons heeft in verband met rechten op gebreken.

  § 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

  (1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover zij de consument niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel).

  (2) De plaats van uitvoering van alle diensten die voortvloeien uit de bestaande zakelijke relaties met ons, evenals de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel, voor zover u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Dit doet geen afbreuk aan het recht om een procedure aanhangig te maken bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde rechtbank.

  (3) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.


 1. Klant

  Identiteit van de verkoper

  Volgende hoofdstuk GmbH
  Mühlenweg 4
  35510 Butzbach
  Duitsland
  Telefoon: 064478866800
  E-mail: info@gamewarez.de


  Alternatieve geschillenbeslechting:
  De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), dat beschikbaar is op:

  Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

  Informatie over het sluiten van het contract

  De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

  Contracttaal, contracttekstopslag

  3.1. De taal van het contract is Duits.

  3.2. Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Alvorens de bestelling via het online winkelwagensysteem te plaatsen, kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Zodra wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden u opnieuw per e-mail toegestuurd.

  3.3. In het geval van offerteaanvragen buiten het online winkelwagensysteem om, ontvangt u alle contractgegevens in het kader van een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

  Essentiële kenmerken van het goed of de dienst

  De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in het betreffende aanbod.

  Prijzen en betaalmethoden

  5.1. De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

  5.2. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een daartoe bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden apart weergegeven in het bestelproces en zijn extra voor uw rekening, tenzij gratis verzending wordt beloofd.

  5.3. Alle kosten die worden gemaakt voor de geldovermaking (overmakings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

  5.4. De voor u beschikbare betaalmethoden worden aangegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

  5.5. Tenzij bij de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

  Leveringsvoorwaarden

  6.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en, indien van toepassing, eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

  6.2. Voor zover u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het tijdens de verzending verkochte artikel pas overgaat op het moment dat de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht heeft gegeven aan een transportbedrijf dat niet door de ondernemer is genoemd of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

  Als u ondernemer bent, is levering en verzending op eigen risico.

  Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

  De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

  Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op naleving van de wet. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Zie voor meer informatie:

  Laatste update: 15.02.2024