Voorwaarden voor deelname

Algemene voorwaarden voor deelname CAGGTUS Competitie

Deelname aan de CAGGTUS-wedstrijd van het bedrijf Next Chapter GmbH, Mühlenweg 4, D-35510 Butzbach, Duitsland (hierna "Gamewarez" genoemd) is alleen mogelijk als deze deelnamevoorwaarden in acht worden genomen. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. De wedstrijd is niet gelieerd aan META en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door META.

1. Toelatingseisen

Alle natuurlijke personen met rechtsbevoegdheid die op het moment van hun deelname ten minste 18 jaar oud zijn en hun vaste woonplaats in Duitsland of Oostenrijk hebben (hierna "deelnemers" genoemd) komen in aanmerking voor deelname. In Oostenrijk komen alleen consumenten in aanmerking voor deelname. Medewerkers van Next Chapter GmbH en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.

Om deel te nemen, moet je je abonneren op de Gamewarez Instagram- of Facebook-pagina, het bericht liken en opslaan en de vraag onder het wedstrijdbericht beantwoorden.

Voor het delen van de post in het verhaal gedurende 24 uur is er een extra ticket.

Deelname aan de wedstrijd is niet gekoppeld aan de aankoop van producten of de relatie tussen andere Gamewarez-diensten.

De sluitingsdatum voor inschrijvingen is 10.04.2024, 23:59 uur. Doorslaggevend voor de tijdige deelname is het tijdig liken van de Gamewarez Instagram- of Facebookpagina, het liken en opslaan van de wedstrijdpost en de indicatie van de reactie.

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

2. Voortijdige beëindiging en uitsluiting van de wedstrijd

Gamewarez behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren. Dit geldt in het bijzonder als de wedstrijd om welke reden dan ook niet volgens plan kan verlopen, zoals computervirussen, software- en/of hardwarestoringen en/of andere technische en/of juridische redenen die van invloed zijn op de administratie, veiligheid, integriteit en/of regelmatig en correct verloop van de wedstrijd.

Gamewarez behoudt zich ook het recht voor om personen uit te sluiten die deze algemene voorwaarden schenden of die gebruik maken van niet-geautoriseerde hulpmiddelen of apparaten. anders voordelen behalen door manipulatie.

3. Winst

De volgende prijzen liggen voor het oprapen:

1x Cosmic Lightning Bundle bestaande uit een Cosmic Lightning Beanbag, een Cosmic Station en een Gamerpad Classic.

Het wordt door het lot bepaald.

De prijs kan niet worden overgedragen aan een derde partij. Een contante betaling in geval van winst is niet mogelijk.

Winnaars worden op de hoogte gebracht via een persoonlijk bericht via Instagram of Facebook.

4. Aansprakelijkheid

Aanspraken op schadevergoeding in verband met de uitvoering van de prijsvraag zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders is bepaald. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten behoeve van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van Gamewarez, mocht u claims tegen hen instellen. Uitgesloten van de eerder gedefinieerde uitsluiting van aansprakelijkheid zijn vorderingen tot schadevergoeding wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid en schadeclaims als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verbintenissen zijn die waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken. Eveneens uitgesloten van de uitsluiting van aansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van Gamewarez, niet voor schade die voortvloeit uit de aantasting van de beschikbaarheid van de wedstrijdpagina in geval van technische storingen en gevallen van overmacht die niet kunnen worden beïnvloed, evenals aanvallen van derden op de wedstrijdpagina. Gamewarez zal er echter alles aan doen om de betrouwbaarheid en functionaliteit van de Sweepstakes-site te waarborgen. Bovendien garandeert Gamewarez niet dat de wedstrijdpagina goed zal functioneren op uw apparaat.

5. Privacy

In het kader van uw deelname aan deze prijsvraag verwerkt Gamewarez gegevens in overeenstemming met de informatie over gegevensbescherming voor de prijsvraag / onze informatie over gegevensbescherming (9. aanwezigheid op sociale mediakanalen) bevat ook informatie over u. Gamewarez verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU en andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Daarbij zorgt Gamewarez voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in het bijzonder door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de huidige beveiligingsnormen.

Gamewarez verwerkt en bewaart uw gegevens uitsluitend met het oog op de uitvoering van de prijsvraagovereenkomst met u in overeenstemming met art. 6 buikspieren. 1 S. 1 bed. b) AVG.

Voor de afwikkeling van de prijsvraag is de gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 buikspieren. 1 S. 1 bed. b) AVG

6. Bevoegde rechtbank / toepasselijk recht

In geval van geschillen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Indien de deelnemer een consument is, geldt deze rechtskeuze alleen voor zover deze de klant niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende wettelijke bepalingen of het gerechtelijk recht van het land waar de klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

De bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van Gamewarez, op voorwaarde dat de deelnemer een handelaar is.

Voor zover de deelnemer geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, of na deelname zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, wordt ook de statutaire zetel van Gamewarez als bevoegde rechtbank overeengekomen.

Informatie over gegevensbescherming voor deelname aan de CAGGTUS-wedstrijd

In het kader van uw deelname aan de CAGGTUS-wedstrijd van Next Chapter GmbH, Mühlenweg 4, D-35510 Butzbach, Duitsland, (hierna te noemen "Gamewarez GmbH" of "wij"), verwerkt Gamewarez ook informatie over u. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("AVG"), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming ("BDSG") en andere toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Daarbij zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in het bijzonder door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de huidige beveiligingsnormen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Wij zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw deelname aan de wedstrijd. Wij zullen uw persoonsgegevens in dit verband verwerken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet.

2. Welke gegevens verwerkt Gamewarez over mij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "Gegevens" genoemd) Dit omvat gegevens die u ons moet verstrekken om deel te nemen aan de prijsvraag, anders kunnen wij de prijsvraag niet uitvoeren (in het geval van een overwinning, naam en adres). Daarnaast kunt u bij winst uw klantnummer aan ons doorgeven. Deze laatste gegevens zijn niet verplicht voor deelname aan de wedstrijd.

In het kader van de verwerking van uw gegevens zullen wij u niet onderwerpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 AVG van u.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Gamewarez mijn gegevens?

Wij verwerken de gegevens die u aan ons verstrekt uitsluitend voor doeleinden die zijn toegestaan door de AVG. Dit geldt in het bijzonder voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, d.w.z. voornamelijk voor de uitvoering en afwikkeling van de prijsvraag.

Daarnaast zijn wij ook verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit omvat bijvoorbeeld de opslag van gegevens op back-upmedia, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke vereisten voor gegevensbeveiliging en onze legitieme belangen bij het waarborgen van een stabiel IT-landschap.

4. Op welke rechtsgrond verwerkt Gamewarez mijn gegevens?

Wij zullen uw gegevens alleen verwerken als een wettelijke bepaling dit toestaat. Afhankelijk van het doel van de verwerking kunnen wij uw gegevens verwerken op basis van een andere rechtsgrondslag.

· Prijsvraag: Voor de uitvoering en afwikkeling van de prijsvraag verwerken wij uw gegevens voor de uitvoering van de prijsvraagovereenkomst met u in overeenstemming met art. 6 buikspieren. 1 S. 1 bed. b) AVG.

· Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Voor zover wij gegevens verwerken voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, is deze verwerking gebaseerd op art. 6 buikspieren. 1 bed. c) AVG.

· Rechtsvorderingen: Voor zover wij uw gegevens verwerken voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, is deze verwerking gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 buikspieren. 1 S. 1 bed. f) AVG.

5. Hoe lang bewaart Gamewarez mijn gegevens?

In overeenstemming met de vereisten inzake gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden. Dit betekent dat wij uw gegevens voor de prijsvraag zullen wissen na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen voor eventuele aanspraken, ook die van derden, in verband met de prijsvraag en het einde van de wettelijke bewaarplichten. De daarin vermelde handels- en fiscaalrechtelijke termijnen voor de opslag of opslag van Documentatie gaat tot tien jaar na het einde van de contractuele relatie of de precontractuele rechtsverhouding mee. Daarnaast kunnen bijzondere wettelijke vereisten ook een langere bewaartermijn vereisen, zoals de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringstermijn van maximaal 30 jaar.

6. Hoe beschermt Gamewarez mijn gegevens?

De veiligheid van uw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom bewaren en verwerken wij uw gegevens in overeenstemming met de vereisten voor de beveiliging van een dergelijke verwerking volgens art. 32 van de AVG. Daartoe hebben we uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die voldoen aan internationaal erkende normen en die we voortdurend evalueren.

7. Met wie deelt Gamewarez mijn gegevens?

Uw door ons opgeslagen gegevens worden alleen doorgegeven als er een wettelijke verplichting bestaat in overeenstemming met de geldende vereisten inzake gegevensbescherming (bijv. aan overheidsinstanties). We worden echter ondersteund bij de uitvoering van de wedstrijd en de organisatie van reclame- en opinieonderzoeksmaatregelen van Gamewarez (bijv. van de nieuwsbrief) bedrijven die met ons zijn verbonden en verschillende dienstverleners die uw gegevens namens ons exclusief voor Gamewarez kunnen verwerken. We delen uw gegevens ook met andere Gamewarez-bedrijven voor interne administratieve doeleinden. Daarnaast delen wij uw gegevens niet met derden.

8. Geeft Gamewarez mijn gegevens door aan derde landen?

We kunnen uw gegevens ook doorgeven aan Gamewarez. In een adequaatheidsbesluit heeft de Europese Commissie vastgesteld dat Zwitserland een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft. Daarom hebben wij geen extra veiligheidsmaatregelen genomen voor de overdracht van gegevens naar Zwitserland. Anders zullen wij uw gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte.

9. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene bij de verwerking van uw gegevens kunt u bepaalde rechten jegens ons uitoefenen op grond van de AVG en andere relevante regelgeving inzake gegevensbescherming. Om dit te doen, kunt u contact met ons opnemen via de methoden die worden uiteengezet in paragraaf 11 van dit privacybeleid. In het volgende gedeelte vindt u uitleg over uw rechten als betrokkene op grond van de AVG.

9.1 Rechten van betrokkenen

Volgens de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten ten opzichte van ons:

· Recht op inzage (art. 15 AVG): U kunt te allen tijde informatie bij ons opvragen over de gegevens die wij over u bewaren. Deze informatie heeft onder meer betrekking op de categorieën van gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij deze verwerken en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven. U kunt bij ons een gratis kopie krijgen van uw gegevens die het voorwerp uitmaken van de verwerking. Als u geïnteresseerd bent in meer kopieën, behouden wij ons het recht voor om u indien nodig de extra kopieën in rekening te brengen.

· Recht op rectificatie (art. 16 AVG): U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. We zullen redelijke stappen ondernemen om uw informatie over u die we voortdurend bewaren en verwerken nauwkeurig, volledig, actueel en relevant te houden, op basis van de meest actuele informatie die voor ons beschikbaar is.

· Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG): U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen, mits aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan. Dit kan in overeenstemming met art. 17 AVG, bijvoorbeeld als - de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; - u trekt uw toestemming in, die de basis vormt voor de gegevensverwerking, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; - u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, of u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden; - de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; en als de verwerking niet noodzakelijk is, - om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons verplicht uw gegevens te verwerken, in het bijzonder met betrekking tot wettelijke bewaartermijnen; - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

· Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): U kunt ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken indien: - u de juistheid van de gegevens betwist gedurende de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens te controleren; - de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw gegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan; - wij uw gegevens niet meer nodig hebben, U hebt het echter nodig om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; - u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

· Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG): Op uw verzoek zullen wij u uw gegevens in een overdraagbare vorm verstrekken, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen.

· Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Dit laatste geldt niet als wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of als wij uw gegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

9.2 Termijnen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen

Uit principe stellen wij alles in het werk om zo snel mogelijk aan alle verzoeken te voldoen. Deze termijn, die noodzakelijk is voor de uitoefening van uw rechten, kan echter in individuele gevallen worden verlengd om redenen die verband houden met het specifieke recht van de betrokkene of de complexiteit van uw verzoek.

9.3 Beperking van informatie bij de uitvoering van de rechten van betrokkenen

In bepaalde situaties is het mogelijk dat we u vanwege wettelijke vereisten geen informatie kunnen verstrekken over al uw gegevens. Als wij in een dergelijk geval uw verzoek om informatie moeten weigeren, zullen wij u tegelijkertijd op de hoogte stellen van de redenen voor de weigering.

9.4 Klachten bij toezichthoudende autoriteiten

We nemen uw zorgen en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of zorgen niet adequaat hebben behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

10. Hoe krijg ik toegang tot de relevante wetteksten?

De tekst van de AVG is te vinden op de volgende homepage: Andere relevante wetteksten zijn te vinden op: http://www.gesetze-im-internet.de (Duitsland); https://www.ris.bka.gv.at/Bund/ (Oostenrijk) https://www.ch.ch/de/gesetze (Zwitserland)

11. Hoe kan ik contact opnemen met Gamewarez of de functionaris voor gegevensbescherming van Gamewarez?

Voor vragen over gegevensbescherming en het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:

Next Chapter GmbH t.a.v.: Datenschutz Mühlenweg 4 35510 Butzbach Duitsland E-mail: info@gamewarez.de